តំហែទាំស្បែកក្បាល

 

ជំហានទី៣Mau Plus Hair Follicle RevitalizerMau Plus Hair Follicle Revitalizer ផ្តល់នូវការថែទាំបន្ថែមពិសេសដល់សក់ឆកខាងមុខនិងសក់ដែលស្តើងទៅៗនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូង។

  • វាការពារស្បែកក្បាលរបស់អ្នកប្រឆាំងទៅនឹងសារធាតុពុលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ។
  • វាជួលសំរួលដល់ចលនាមីក្រូនិងបង្កើនលំហូរឈាមទៅកាន់ស្បែកក្បាល ដូច្នេះហើយវាធ្វើអោយរាងកាយរបស់យើងអាចផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ទៅអោយឫសសក់និងធ្វើអោយសក់ដុះកាន់តែក្រាស់ជាងមុន។ដុុះកាន់ស្តរកាប់ជាងមុន។
  •  វាក៏ជួយពន្លឿនក្នុងការដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹម ផ្តល់ថាមពលនិងធ្វើអោយឫសសក់ស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានច្រើនជាងមុន ដែលអាចបង្កើននូវផលិតភាពរបស់ឫសសក់។
  •  វាជួយពន្យាដំណាក់កាល anagen នៃវដ្តសក់លូតលាស់តាមរយៈដំណើរការខាងក្រោមៈ
  • ការបណ្តុះ FGF-7, BMP-2 expression-FGF-7 និង BMP-2 ជួយបង្កអោយមានការលូតសាយនៃកោសិកាម៉ាទ្រីស (Matrix Cells) របស់សក់និងជួយពន្យាអោយដំនាក់កាល anagen អោយមានរយៈពេលកាន់តែវែង។
  • ការរារាំងសកម្មភាព TSR(TSR ផ្លាស់ប្តូរអ័រម៉ូនបុរសអោយទៅជា DHT)ដែលបង្កអោយមានដំណាក់កាល catagen កើតឡើង។ ការរារាំង TSRនេះជួយរក្សាអោយវដ្តសក់ស្ថិតនៅក្នុងវគ្គ anagen ដដែល។
  • ការទប់ស្កាត់ FGF-5 expression : FGF-5 expression បង្កអោយមានការផ្លាស់ប្តូរពីដំណាក់កាល anagen ទៅជា catagen។ ការទប់ស្កាត់ FGF-5 expression ជួយរក្សាអោយវដ្តសក់ស្ថិតនៅក្នុងវគ្គ anagen ដដែល។
  • ការរីកសាយភាយនៃកោសិកា dermal papilla : ការរីកសាយភាយនៃ DPC ជួយពង្រីកកោសិកា dermal papilla ដែលធ្វើអោសក់ក្រាស់ហើយរឹងមាំ។
  • ការបណ្តុះ VEGF expression: VEGF ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសំរួលដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាម។ VEGF មិនមែនត្រឹមតែជាកត្តាលូតលាស់ autocrine សំរាប់ dermal papilla ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាកត្តាលូតលាស់ paracrine សំរាប់កោសិកាម៉ាទ្រីសរបស់សក់ដែរ។
 
 
៤ ជំហានដើម្បីសក់មានសុខភាពល្អ