តំហែទាំស្បែកក្បាល

 

របៀបប្រើប្រាស់


  • លាប Mau Plus Balancing Cleanser ទំហំ ២សម ទៅលើសក់ដែលសើម។ ម៉ាស្សាស្បែកក្បាលរយៈពេល៣នាទី។ លាងសំអាតអោយស្អាត(បុរសត្រូវប្រើជាប្រចាំថ្ងៃ ស្រ្តីត្រូវប្រើឆ្លាស់ថ្ងៃ)

  • លាប Mau Plus Scalp Spa Treatment ទៅលើស្បែកក្បាលហើយទុកចោល៣នាទី។ បន្ទាប់មកលាងអោយស្អាតរួចជូតដោយកន្សែងអោយស្ងួត។

  • បន្តក់ Mau Plus Hair Revitalizer ៣ ទៅ ៤ តំណក់ទៅកន្លែងដែលមានបញ្ហាសក់ខូចនិងជ្រុះ ហើយញីអោយសព្វដោយមិនចាំបាច់ម៉ាស្សាទេ។

  • បន្តក់ Mau Plus Hair Serum ទៅលើស្បែកក្បាលទាំងមូល ហើយញីអោយសព្វដោយមិនចាំបាច់ម៉ាស្សាទេ។
 
៤ ជំហានដើម្បីសក់មានសុខភាពល្អ