តំហែទាំស្បែកក្បាល

 

តើត្រូវតាមដានការរីកចំរើនបន្ទាប់ពីការប្រើ Mau Plus ដោយវិធីណា?

  • ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៤ ៩៥%នៃអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលទទួលបាននូវឫសសក់រឹងមាំជាងមុន ដោយសារតែមានការបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អទៅកាន់សាច់ដុំ arrector pili។ ដូច្នេះលែងមានសក់ដែលមិនរឹងមាំទៀតហើយ។
  • ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ៨៥% នៃអ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានសរសៃសក់កាន់តែក្រាស់នៅលើផ្នែកដែលដុះថ្មី។
  • ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ៦៥% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ នឹងមានសក់ដុះថ្មីក្នុងចំណោមសក់ដុះចាស់ៗពីមុន។
បន្ទាប់មក...

  • ចូរប្រៀបធៀបលទ្ធផលរបស់អ្នក ជាមួយនឹងបញ្ជីខាងក្រោម
១០-៥០ សរសៃក្នុងមួយថ្ងៃ   ->  អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល Mau Plus ដែលសក់ មានសុខភាពល្អជាមធ្យម
៥១-១០០ សរសៃក្នុងមួយថ្ងៃ -> មានលក្ខណះខុសប្រក្រតីល្មម
១០១-១៥០ សរសៃក្នុងមួយថ្ងៃ -> មានលក្ខណះខុសប្រក្រតីខ្លាំង
ឥឡូវនេះ...

  • ប្តូរមកប្រើ Mau Plus រយះពេល ៤៥ ថ្ងៃជាមួយនឹងសំណាញ់ដដែល ហើយកត់ត្រាជាបន្តបន្ទាប់នូវចំនួនសក់ជ្រុះ
  • អ្នកនឹងមានការរីករាយពីលទ្ធផលនេះ!
  សរសៃសក់ជ្រុះពេលប្រើសាប៊ូធម្មតា សរសៃសក់ជ្រុះពេលប្រើ
ថ្ងៃទី១    
ថ្ងៃទី២    
 
 
៤ ជំហានដើម្បីសក់មានសុខភាពល្អ