ទំនាក់ទំនង

Polygon Traders Sdn Bhd
ការិយាល័យ: +604 370 0733
 +604 643 6390
ទូរលេខ:+604 370 0766
 +604 643 7779
ទូរស័ព្ទ: +604 370 0733 (William)
 +6012 481 2156(LC Wee)
 +6012 485 9282 (Nini)
 +6012 481 2204 (Angie)
អ៊ីមែល:sales@mauplus.com.my
 general@mauplus.com.my
គេហទំព័រ: www.mauplus.com.my

បញ្ចេញមតិ

សូមបំពេញប្រអប់ដែលចាំបាច់នៅខាងក្រោម។ យើងកំពុងទន្ទឹងរងចាំយោបល់របស់អ្នក។

Name Email
Telephone Detail of Equiry
Address