តំហែទាំស្បែកក្បាល

 

ជំហានទី១ Mau Plus Scalp Balancing Cleanser

  • ២ថ្ងៃមុននឹងប្រើ Mau Plus សូមដាក់សំណាញ់នៅលើបំពង់បង្ហូរទឹក ហើយលាងសក់ជាមួយនឹងសាប៊ូធម្មតាសិន។
  • រាប់ចំនួនសរសៃសក់ជ្រុះហើយកត់ត្រាអោយបានត្រឹមត្រូវដោយផ្នែកទៅលើ វិធីវាស់វែងការរីកចំរើន

ផលិតផលសំអាតស្បែកក្បាលរបស់យើងផ្តល់នូវលទ្ធផលជាទីពេញចិត្តច្រើនជាងផលិតផលធម្មតា។ វាកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់ច្រើនជ្រុលហើយជួយលុបបំបាត់សារធាតុ hydrophobic lipids ដែលមានជាតិ DHT ។ នេះវាជួយថែរក្សាសក់អោយដុះលូតលាស់បានល្អ! វាក៏ជួយលុបបំបាត់នូវកាកសំនល់មិនល្អពីផលិតផលថែរក្សាសក់ ដោយទុកអោយសក់របស់អ្នកត្រៀមចាំទទួលនូវសារធាតុចិញ្ចឹមជំនួសវិញ។ដំបូន្មានខ្លីៗ

ប្រើផលិតផលសំអាតស្បែកក្បាលរបស់យើងនឹងធ្វើអោយសក់របស់អ្នកទទួលយកការចិញ្ចឹ
មបំប៉ននិងព្យាបាលថែមទៀតពី Mau Plus Hair Serum និង Mau Plus Hair Follicle Revitalizer បានរឹតតែប្រសើរ។ 

 
៤ ជំហានដើម្បីសក់មានសុខភាពល្អ