សូមស្វាគមន៏មកកាន់ Mau Plus

 

Mau Plus អាចជួយសង្រ្កោះបុរសនិងស្រ្តីប្រហែលជា ៧០% ដែលនឹងត្រូវរងគ្រោះពីបញ្ហាសក់ស្តើងនៅពេលពួកគេឈានដល់អាយុ ៥០ និងជួយសង្រ្គោះបុរសស្រ្តី ៩០% ដែលត្រូវការតំហែទាំស្បែកក្បាលដ៏សមស្របដើម្បីអោយសក់លូតលាស់ប្រកបដោយសុខភាពល្អ។

 
Hair Scalp
Hair Scalp
Hair Scalp